CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN 2012 PDF

Meer in het bijzonder zijn dit de stoffen, preparaten en voorwerpen 1 die krachtens artikel 3 van de WVGS zijn aangewezen. Deze stoffen zijn te vinden in de bijlagen bij de verdragen die zijn gesloten voor de verschillende vervoermodaliteiten, te weten het ADR wegvervoer 2 , het ADNR binnenvaart 3 en het RID spoorvervoer 4. Deze bijlagen zijn tevens opgenomen als bijlage 1 bij de verschillende Nederlandse regelingen, te weten de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen VLG , de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen VBG en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen VSG. In het kader van de risicobenadering zijn steeds die stoffen bepalend die een risico van een zwaar ongeval opleveren.

Author:Digar Tauk
Country:Sierra Leone
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):22 July 2014
Pages:419
PDF File Size:14.40 Mb
ePub File Size:3.79 Mb
ISBN:468-4-40300-313-7
Downloads:79977
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZolozilSla het regelingonderdeel op Op 1 januari zijn in werking getreden het Besluit externe veiligheid buisleidingen Stb. In de praktijk betekent dit dat transportleidingen voor aardgas en aardolieproducten onder het Bevb en de Revb vallen. Het voornemen bestaat om ook de andere transportleidingen met chemische stoffen onder de werking van dit besluit en van deze regeling te brengen.

Naar verwachting zal dat eind gebeuren. Het rijk beveelt aan om voor de ruimtelijke inpassing van alle buisleidingen zoveel mogelijk het Bevb en de Revb te volgen. Formeel vallen de transportleidingen voor chemische stoffen anders dan aardgas of aardolieproducten nog onder de werking van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Indien de ruimtelijke inpassing van buisleidingen conform het Bevb en de Revb is, wordt deze inpassing geacht tevens te voldoen aan de Circulaire.

In de nieuw vast te stellen structuurvisie vervalt het veiligheidsgebied en daarmee de beperking binnen een vaste afstand van 55 m rondom de strook. In plaats daarvan zal de verplichting gaan gelden dat de externe veiligheidscontour van nieuwe leidingen binnen de leidingstrook moet vallen. In de structuurvisie komt ter weerszijden van de bestaande leidingstroken in principe dus meer ruimte beschikbaar dan voorheen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor zover er geen beperkingen zijn door risicocontouren van bestaande leidingen.

De nieuwe structuurvisie wordt in verwacht. Blootgestelde groepen.

ANTHONY WESTON A RULEBOOK FOR ARGUMENTS PDF

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

.

FM31 - 70 PDF

.

ASTM D1149 PDF

.

A8N-VM MANUAL PDF

.

Related Articles