GOSZCZYSKI ZAMEK KANIOWSKI PDF

Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. More like this Similar Items. Cancel Forgot your password? Dios de maravillas: relatos extraordinarios para jovenes y adultos — Google Books Jonathan added it Jan 19, Oct 18, Maximo Orue rated it it was amazing Shelves: The name field is required. AdonAi marked it as to-read Jan 22, Reviews Loro reviews Add a review and share your thoughts with other readers. There are no discussion topics on this book yet.

Author:Maulabar Tuzilkree
Country:Libya
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):28 August 2016
Pages:323
PDF File Size:12.43 Mb
ePub File Size:7.93 Mb
ISBN:544-7-96398-665-5
Downloads:2707
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalashoPrzyczyny: upadek Niemiec, bieda, niezadowolenie spoeczne. Burza i napr byy ruchem modego spoeczestwa przeciwko porzdzkowi feudalnemu w Niemczech i wszechwaadzy ksit. Preromantyzm: Zagadnienie krzywdy i nierwnoci spoecznej Folklor niemiecki Ukocha sobie dramat Jzyk emocjonalny, wyraenia potoczne, banalne Krytyka ustalonych form Fascynacja Shakespearem "Zbjcy" Schillera konflikt rodzinny, bunt przeciw krzywdzie spoecznej, pokonanie zbrodniarza Fr. Moore, folklor "Czowiekowi temu monaby pomc". Goethe - Werter indywidualista, Albert nie jest zy, nie pojmuje tego blu, Werter lubi przebywa na onie natury, bawi si z dziemi.

Bohater werterowski: przesadnie uczuciowy, nadwraliwo, bl istnienia, ofiara stosunkw spoecznych i konwencji, idealizm, FAUST - zakad Boga z Szatanem "bdzi czowiek pki dy" - na pocztku by czyn nie sowo Faust tumaczy Bibli , czowiek faustyczny - znudzony yciem, ma poczucie klski nie uratowa ludzi od epidemii , sfrustrowany, czuje e zmarnowa ycie.

Dobro jest konstruowane przez zo. Sentymentalizm i klasycyzm postanisawowski ELEGIA - utwr opiewajcy smutki i ale, wyraajcy uczucia przemijania i refleksje filozoficzne. Karpiski "ale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta", J. Ursyn Niemcewicz "Smutki", K. Brodziski "Na piasku piszem rachuby z nadziej" - elegie filozoficzno-refleksyjne J.

Ursyn Niemcewicz "piewy historyczne" : cykl, ktrego poszczeglne utwory odnosz si do znanych postaci historycznych, rwnie tzw. Brodziski "Wiesaw" - Nieskomplikowana fabua, perypetia miosna, troch zagadki, intrygii miosnej osadzonej w harmonijnej i wiejskiej atmosferze.

Przygarniaj dzieci Halina , w tle insurekcja Kociuszkowska. Najwybitniejsza przed "Panem Tadeuszem" realizacja idylii ycia wiejskiego. Wirtemberska Czartoryska "Malwina" - romans sentymentalny, ale w odrnieniu od innych europejskich powieci np. Ludomir-Pomieczyk jest moe troch ofiar, a Malwina sentymentaln heroin. Owa domylno serca to wanie zdolno do odrnienia bliniakw. Pojawiaj si te motywy tejemnicze jak z Ann Radcliffe - Ludomir jako widmo.

W "Maliwinie" pojawiaj si takie fragmenty. Narrator by autorem pamitnika lub lisy, ktry relacjonuje swj wiat. Uwalniao to pisarzy od problemw z fabu, z niepenoci i fragmentarycznoci czyni wiadom i wygodn zasad.

Walterskotyzm, termin pochodzi od nazwiska szkocko-angielskiego pisarza W. Jego twrczo staa si istotnym impulsem take dla polskiego powieciopisarstwa historycznego: w pisarzu widziano wielkiego animatora przeszoci, wskrzesiciela jej pikna, wzorw szlachetnoci i patriotyzmu; schemat kompozycyjny powieci, wtkw historycznych, postaci fikcyjnych pozwala eksponowa rol zwykego czowieka w wydarzeniach politycznych i malowa koloryt obyczajowy jako to dla postaci wodzw i wadcw.

W Polsce wg wzorcw walterskotyzmu tworzyli m. Skarbek w powieciach Taro, Damian Ruszczyc , F. Wyk w powieci Zygmunt z Szamotu , J. Ursyn Niemcewicz w powieci Jan z Tczyna , H. Rzewuski w powieci Listopad. Powie historyczna miaa uczy poszanowania pamitek rodowych i przeszoci. Cyprian Godebski "Grenadier-filozof" - dziennik polskiego oficera cofajcego si z armi z Woch do Francji po kapitulacji Mantui w Poznaj Jana Henri grenadiera : bezinetersowno, uczucie, subtelno.

Ursyn Niemcewicz "Dwaj panowie Sieciechowie" - posuguje si rzekomo autentycznymi zapiskami reprezentantw 2 generacji tej samej rodziny. Wacaw, zacofany "saski", Stanisaw owiecony.

Skarbek "Podr bez celu", "Pan Antoni" Gotycka - Ann Radcliffe "Tajemnice zamku Udolpho" - stare zamczysko redniowieczne, z lochami, basztami, tajemnica ,duchy, dziwne zdarzenia. Antropologia twrcy, harmonii wewntrznej. Wie si to z rozwojem nauk szczeeglnie fizyki, dziki ktrej natura pojmowana zacza by jako spektakl, widowisko. Hezjod "Prace i dnie" - pochwaa pracy, Wergiliusz "Georgiki" Kajetan Komian "Ziemiastwo polskie" - wzorem staje si redniozamony szlachcic utrzymujcy si z pracy na roli, pochwaa skromnoci i umiaru.

Obraz dobrego gospodarza. Epikureizm, "Zgodzisz si z wiejskim yciem, gdy si zgodzisz z sob". Trembecki "Sofijwka" - okres klasycyzmu postanisawowskiego, opis ogrodu stworzonego przez Szczsnego Potockiego na Humaniu dla trzeciej ony - Zofii.

Poemat opisowy w formie wdrwki. Muzeum pamitek narodowych jest asumptem do refleksji nad histori kraju. Woronicz "Hymn do Boga" jeden z najsynniejszych utworw Jana Pawa Woronicza, zawierajcy prowidencjalistyczn koncepcj dziejw narodu polskiego.

Hymn do Boga jest, zgodnie z zapowiedzianym w rozprawach programem, nie tylko zapisem historii Polski, co prb interpretacji tej historii, odniesienia jej do prawd religii. Odpowied na pytanie o przyczyny dawnej wielkoci i dzisiejszego upadku pastwa zawar Woronicz w prowidencjalistycznej koncepcji dziejw, ktrej zasad jest przymierze midzy Bogiem i narodem. Starotestamentowa idea przymierza, obecna w caej twrczoci poety, w Hymnie do Boga zostaa wyoona najpeniej.

Wiersz jest nawizaniem do okolicznoci, w ktrych powsta hymn Mojesza. Bg nakaza Mojeszowi odnowienie przymierza i jednoczenie przewidzia, e zostanie ono przez nard zerwane. Poleci wic prorokowi napisanie hymnu o dobrodziejstwach Boga i jego sdzie nad Izraelem.

Feliski "Barbara Radziwilwna" - klasyczna tragedia, z zachowanie zasady trzech jednoci. Konflikt midzy mioci, prawami serca Krl , racji pastwowo-dyplomatyczne Sejm.

Przestawia nowe tendencje w sztuce literackiej na tle refleksji o sztuce klasycznej. Autor ukazuje rysujce si na pocztku XIX w. Pierwsza z nich jest zwana jest klasycznoci - jej istota polega na naladowaniu doskonaych wzorw estetycznych. Natomiast sztuka tworzona przez modych nie polega na naladowaniu, lecz natchnieniu. Pragn by literatura polska bya oryginalna na tle obcej poprzez integracj wzorw klasycznych z romantycznymi w duchu sentymentalnym.

Nie opowiada si jednoznacznie, irytuje go ta alternatywa J. Kategorycznie odrzuca romantyzm, stoi na stanowisku esencjonalistycznym poezja ma mie te funkcj epistemologiczn, irracjonalizm i ludowo nie prowadz do poznania.

O saboci argumentw wiadczy moe ironiczny i satyryczny ton. Znana parodia Osiskiego "Ciemno wszdzie Maurycy Mochnacki "O literaturze polskiej w wieku XIX" - Mochnacki interpretuje rozwj literatury romantycznej jako erupcj ducha, odkrycie narodowej tradycji, pikna kultury ludowej, znaczenia wyobrani.

Wpywy Hegla, dy do ufilozoficznienia krytyki literackiej. Uwaa, e system literatury sprowadza si do samowiadomoci narodu, poeci maj za zadanie powoa do ycia t przeszo. Czasem wymienia si rwnie Antoniego Groz oraz Michaa Czajkowskiego[1][2]. Take polskojzyczne prace polsko-ukraiskiego poety i kompozytora Tomasza Padurry.

Teoretyczne podstawy grupy ustalili natomiast Aleksander Tyszyski i Micha Grabowski w ksice O szkole ukraiskiej poezji Poeci "szkoy ukraiskiej" charakteryzowali si nawizaniami do ukraiskiego krajobrazu czste przywoywanie obrazu stepw i folkloru, bliskowschodniego orientalizmu, fascynacj pogastwem oraz bajroniczn kreacj Kozaka. Scott, G.

Mickiewicz "Grayna" , "Konrad Wallenrod" - historyzm maski A. Malczewski "Maria" S. Goszczyski "Zamek kaniowski" Cechy: Epizodyczno i fragmentaryczno akcji Niedomwienia i zagadkowo Inwersja czasowa, luki i zaburzenia chronologii zdarze Koloryt lokalny, regionalizm, historyzm i autentyzm Mowa pozornie zalena, subiektywizacja i obnienie statusu narratora, ktry staje si medium postaci - rozbicie jednolitej wizji wiata i czowieka Pejza projekcj duszy bohatera Postaci o niepewnym statusie ontologicznym Pachol z "Marii", Ksenia "Zamek kaniowski" Gatunek synkretyczny: epika akcja, narrator , liryka pie, ballada , dramat dialogi Bohater byroniczny: - buntuje si przeciwko krpowaniu wolnoci: - przeywa dylematy psychiczne: - jest skcony ze wiatem i samym sob: - jest postaci tajemnicz: - jest samotny, - jest niezwyk i tragiczn postaci.

We wczesnym romantyzmie odgrywa rol manifestu nowego prdu np. Nowy wiatopogld filozoficzny, krytyka ciasnego racjonalizmu, eksponuje tajemniczo i zjawy: epickoc narracji i prostota obnienie statusu narratora - nie jest wszechwiedzcy, obnienie tonu wypowiedzi poetyckiej koloryt lokalny - osadzenie akcji w przestrze, jzyk, obyczaje lokalne narrator mwi takim jzykiem postaci o wtpliwym statusie ontologicznym folklor i moralno ludowa - zbrodnia i kara wyom w tekcie I.

Kowalski "Miecz i lutnia", S. Goszczyski "Pobudka". Sposoby: dziarska piosenka onierska z motywem uana i dziewczyny, wiernego konika i dzielnej szabli. Troska o naturalno jzyka, zwroty potoczne, wyraenia z gwary nierskiej. Goszczyski wprowadza ton frenetyczny w obrazie wroga, zdemonizowane i nieludzkiego, przekltego.

Osadzenie w klasztorze ojcw Bazylianw w Wilnie. Upir to zjawa zmaterializowana, cierpi za samobjstwo. Motyw miosnego cierpienia "Dziady cz. II" - obrzd ludowy.

Motto z Szekspira - patron, duchy. Duchy nie mog i do nieba. Na koniec milczce widmo, krwawa rana na piersi serce zranione - on nie chce pomocy. Romantyczny kochanek: entuzjasta, napiszkowany ksikami zbjeckimi. Godzina mioci, godzina rozpaczy, godzina przestrogi. III" - dramat narodowy. Gustaw w celi zmienia si w Konrada, najpierw maa pniej wielka improwizacja "Samotno c po ludziach" "Ja mistrz!

Ja mistrz wycigam donie! Ukazuje subtelne odcienie uczu tematem jest mio lub refleksja filozoficzna, Mickiewicz czyni ze reporta z podry w Podmiot: pielgrzym, filozof, podrnik, poeta Ajudah Pan Tadeusz - Epopeja narodowa - rozbudowany utwr ukazuje bohatera zbiorowego na tle wanych przeomowych wydarze.

Wiele wtkw patriotyczny, miosny , rozpoczyna si od inwokacji, 13 zgoskowiec, rozbudowane porwnania, narrator wszechwiedzcy. Sielanka spotkanie Zosi z Hrabi , komedia spr Asesora i Rejenta , gawda Gerwazy o sporze Horeszki z Soplic , powie poetycka spowied Jacka Liryki lozaskie - "Polay si zy", "Snu mio", "Gdy tu mj trup", "Nad wod wielk i czyst" Ksigi pielgrzymstwa i narodu polskiego oezja konfederacji barskiej: Bg jako opiekun, eccleasia militans - Koci walczcy, wojna jest za wiar.

Bracia wiara onierze Ksigi narodu polskiego: Odwoanie do ew. Jana, Imperator rzymski - car Rosji. Nard polski w tym rozumieniu jest emanacj wolnoci, stosuje tu triad: powstanie kociuszkowskie - listopadowe - zmartwychwstanie po 3 dniach jak Chrystus. Ksigi pielgrzymstwa polskiego: Pielgrzym nie jest tuaczem, gdzie zmierza.

GREENBLATT SWERVE PDF

PDF Windows

He studied with breaks in different schools, the Basilian School in Uman being the one where he stayed the longest period of time. At this school he made friends with Zaleski and Grabowski. On hearing the news about the outbreak of the insurrection in Greece , in August , he walked to Ukraine in order to get to the fighting rebels via Odessa. Due to a lack of funds, he stopped in Ukraine, where he remained till , engaging in conspiratorial activities. He frequently changed his lodging as he was being sought by the police.

CPHIMS EXAM SECRETS STUDY GUIDE PDF

CATALOGO TRUPER 2012 PDF

Zulkijas Views View Edit History. Remember me on this computer. Beata rated it really liked it Feb 18, Overall rating No ratings yet 0. There are no discussion topics on this book yet.

HELICOPTER PERFORMANCE STABILITY AND CONTROL PROUTY PDF

GOSZCZYSKI ZAMEK KANIOWSKI PDF

Your display name should be at least 2 characters long. He remained faithful to the Zamekk till the end of his life. You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Please enter the message. Citations are based on reference standards. From Wikimedia Commons, the free media repository. There are no discussion topics on this book yet.

Related Articles