KEMAHIRAN ASAS BOLA BALING PDF

Sesuai untuk hantaran jarak dekat di aras dada. Pergerakan bola itu adalah hasil tolakan dari jari-jari tangan. Tangan hendaklah ikut lajak di akhir tolakan. Kelebihan cara ini ialah persediaan hantaran ini boleh mengelirukan pihak lawan. Dari keadaan bersedia, pemain boleh terus mengelecek, menjaring, menukar hala hantaran atau memusingkan badannya. Dengan melatunkan bola.

Author:Garn Vokazahn
Country:Belgium
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):6 November 2009
Pages:172
PDF File Size:14.34 Mb
ePub File Size:1.38 Mb
ISBN:228-7-60103-272-3
Downloads:29191
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DoutBola baling m ula diperkenalkan dalam Sukan Olim pik pada tahun Sebelum itu, ia popular di negara-negara seperti Denm ark, Czekoslovakia, Jerman dan negara-negara bekas Soviet Union. Di M a la ysia , p erm a in a n b o la b a lin g diperkenalkan pada tahun oleh seorang guru yang bertugas di Jabatan Pendidikan Selangor, Encik Lim Hock Han kepada satu kum pulan guru dan pelajar di beberapa buah sekolah di Selangor. Kep o p u la ra n p erm a in a n in i terb u kti d en g a n berlangsungnya Kejohanan Pertama Pertandingan Terbuka Bola Baling anjuran Selangor dan Wilayah Persekutuan pada tahun In i d iiku ti d en g a n p enub uha n p ersa tua n b ola b a ling d i neg eri-neg eri d i M a la ysia d a n d isusuli pula dengan penubuhan Persekutuan Bola Baling M alaysia pada tahun Penjaga Gol 5.

Sayap Kanan 2. Bek Kanan 6. Pem ain Tengah 3. Pem ain Lingkungan 7. Sayap Kiri 4. Bek Kiri Perm ainan dim ulakan di bahagian tengah gelanggang di m ana salah satu pasukan m em ulakan hantaran. Kem enangan dikira dengan kelebihan jum lah jaringan yang diperoleh.

Sebelum perm ainan dim ulakan, em pat orang pegaw ai yang terdiri daripada Pengadil Garisan Gol, Pengadil Gelanggang, Penjaga M asa dan Pencatat hendaklah ada atau dilantik.

M asa perm ainan adalah seperti berikut, iaitu m engikut kategori m asing-m asing. Lelaki Dew asa : 30 — 15 — 30 Lelaki Remaja : 25 — 10 — 25 MSSM Semua Kategori : Liga — 10 — 10 tanpa rehat Kalah M ati — 20 — 10 — 20 Lain-lain : Mengikut keputusan penganjur kejohanan Jum lah pem ain di dalam satu-satu pasukan ialah seram ai 12 orang, 10 orang pem ain di dalam gelanggang dan 2 orang penjaga gol. Bagi m em ulakan perm ainan, 7 orang pem ain m esti berada di dalam gelanggang term asuk seorang penjaga gol.

Satu pasukan mengandungi 12 orang pemain. Semasa permainan, 7 orang pemain akan berm ain, sem entara baki 5 orang lagi akan m enjadi pem ain sim panan. Penggantian pemain boleh dilakukan bila-bila masa ketika dalam permainan. Permainan diadili oleh dua orang pengadil. Permainan dimulakan dengan satu balingan permulaan oleh pasukan yang memilih untuk membuat permulaan atau memulakan perlawanan.

Balingan dibuat di garisan tengah. Seseorang pemain dibenarkan : a menahan, menangkap, membaling, melontar atau memukul bola dengan apa cara pun sama ada dengan tangan, lengan, kepala, paha atau lututnya; b memegang bola untuk selama 3 saat sebelum membuat balingan atau hantaran; c m elantunkan bola berterusan dari satu tem pat ke satu tem pat lain dalam kawasan permainan yang ditetapkan.

Kecuali penjaga gol, pemain-pemain tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan gol. Apabila penjaga gol keluar daripada kawasan golnya, dia akan dianggap sebagai seorang pemain padang.

Jika bola keluar daripada garisan tepi, permainan disambung semula dengan satu balingan ke dalam oleh pasukan yang tidak menyebabkan bola itu keluar.

Semasa balingan percuma, balingan mula atau balingan ke dalam dilakukan, pihak law an hendaklah berada pada jarak sekurang-kurangnya 3 m eter daripada pembaling. Satu balingan penalti akan diberi kepada pihak law an jika seseorang pemain itu m enghantar bola kepada penjaga golnya yang berada dalam kaw asan gol. Gol boleh dijaringkan dari arah atau mana-mana tempat balingan dilakukan. M elom pat batang rotan atau pagar 2.

Berlari, m elom pat dan m enyam but bola sebelum bola itu jatuh atau m enyentuh gelanggang 3. Tali Beracun — tali dihayun dan 4. Berlaw an m enyentuh palang dipusingkan pada paras lutut. Pem ain gol dikehendaki m elom pat.

M ereka yang terkena kaki terkeluar dan didenda. Latihan ujian berlari dan m enyam but bola 1. Latihan dan ujian m enggelecek Wisel — 1 skital Palang — 2 7. Latihan m engacah satu law an satu 9. Latihan m engacah satu law an dua 26 Related Papers.

BARBED HIERODULE RULES PDF

DUNIA BOLA BALING

Biasanya, cara ini dilakukan semasa membuat hantaran jauh. Kelebihan cara ini ialah persediaan hantaran ini boleh mengelirukan pihak lawan. Dari keadaan bersedia, pemain boleh terus mengelecek, menjaring, menukar hala hantaran atau memusingkan badannya. Kelemahannya adalah bola itu dapat disekat oleh pihak lawan yang bertindak balas pantas. Hantaran ini biasanya dilakukan dengan sebelah tangan. Sesuai untuk hantaran jarak dekat di aras dada. Pergerakan bola itu adalah hasil tolakan dari jari-jari tangan.

DATORTEKNIK 1A V2011 PDF

Kemahiran permainan ini menyerupai cara-cara yang digunakan dalam permainan bola keranjang dan bola jaring. Sesuai untuk hantaran jarak dekat di aras dada. Tangan hendaklah ikut lajak di akhir tolakan. Kelebihan cara ini ialah persediaan hantaran ini boleh mengelirukan pihak lawan. Dari keadaan bersedia, pemain boleh terus mengelecek, menjaring, menukar hala hantaran atau memusingkan badannya. Dengan melatunkan bola. Kelemahannya adalah bola itu dapat disekat oleh pihak lawan yang bertindak balas pantas.

JOAQUIN LORENTE PIENSA ES GRATIS PDF

Bola baling m ula diperkenalkan dalam Sukan Olim pik pada tahun Sebelum itu, ia popular di negara-negara seperti Denm ark, Czekoslovakia, Jerman dan negara-negara bekas Soviet Union. Di M a la ysia , p erm a in a n b o la b a lin g diperkenalkan pada tahun oleh seorang guru yang bertugas di Jabatan Pendidikan Selangor, Encik Lim Hock Han kepada satu kum pulan guru dan pelajar di beberapa buah sekolah di Selangor. Kep o p u la ra n p erm a in a n in i terb u kti d en g a n berlangsungnya Kejohanan Pertama Pertandingan Terbuka Bola Baling anjuran Selangor dan Wilayah Persekutuan pada tahun In i d iiku ti d en g a n p enub uha n p ersa tua n b ola b a ling d i neg eri-neg eri d i M a la ysia d a n d isusuli pula dengan penubuhan Persekutuan Bola Baling M alaysia pada tahun Penjaga Gol 5. Sayap Kanan 2.

Related Articles