CAO WOONDIENSTEN 2009 PDF

Concept Arbeidsvoorwaardennota CNV 1. Nu de economie weer in rustiger vaarwater terecht komt, moet de waarde van werkenden weer op orde worden gebracht. Met andere woorden: hoe helpen we mensen om hun eigen talenten te ontwikkelen zodat zij met vertrouwen in eigen kracht, de onzekere toekomst tegemoet durven en kunnen treden. In het cao-jaar zet het CNV zich in om de waarde van werknemers op peil te brengen. Het gaan dan met name om scholing, het derde jaar van de WW, de vrijval van pensioengelden en de loonontwikkeling.

Author:Vigrel Akinozuru
Country:Lithuania
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):18 June 2011
Pages:175
PDF File Size:2.74 Mb
ePub File Size:17.34 Mb
ISBN:268-2-78819-908-4
Downloads:32837
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikalrajasConcept Arbeidsvoorwaardennota CNV 1. Nu de economie weer in rustiger vaarwater terecht komt, moet de waarde van werkenden weer op orde worden gebracht.

Met andere woorden: hoe helpen we mensen om hun eigen talenten te ontwikkelen zodat zij met vertrouwen in eigen kracht, de onzekere toekomst tegemoet durven en kunnen treden.

In het cao-jaar zet het CNV zich in om de waarde van werknemers op peil te brengen. Het gaan dan met name om scholing, het derde jaar van de WW, de vrijval van pensioengelden en de loonontwikkeling. Ook is het minstens zo belangrijk om zoveel mogelijk mensen zonder baan weer aan de slag te krijgen. Vooral arbeidsgehandicapten kunnen een steuntje in hun rug gebruiken. Een eerste onderwerp dat komend cao-seizoen extra aandacht vraagt is scholing. In crisisjaren ligt de nadruk in veel bedrijven vaak bij de korte termijn werkzaamheden, waardoor er minder tijd en geld is voor scholing.

En dat terwijl scholing bijdraagt aan het wendbaar en weerbaar maken van werkenden, zodat werkenden beter klaar zijn voor de toekomst. Het CNV pleit daarom voor een persoonlijk scholingsbudget voor elke werknemer zowel met een vast als een flexibel contract , dat mee kan worden genomen bij baanwisselingen. Dit is gewenst omdat alleen op die manier een substantieel budget kan worden opgebouwd voor omscholing naar een geheel ander soort werk in een andere sector.

Een tweede belangrijk onderwerp is het in stand houden van het derde jaar van de WW. Werknemers moeten bij baanverlies terug kunnen vallen op een goede, activerende, sociale voorziening. In het sociaal akkoord is daarom afgesproken dat sociale partners via cao-afspraken de verantwoordelijkheid nemen voor het derde jaar van de WW, waardoor de maximale duur, de hoogte en de opbouw van de WW gelijk kunnen blijven. Het CNV maakt zich hiervoor sterk aan de cao-tafel en zal tevens afspraken maken over het zoveel mogelijk voorkomen van werkloosheid investeringen in duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werk trajecten.

Daarnaast speelt er ook veel in de pensioenwereld. In sommige sectoren zal er een deel van de pensioenpremie vrijvallen door bezuinigingen van het kabinet. Het CNV vindt dat de verlaging van zowel de werknemerspremie als de werkgeverspremie aan de cao-tafels moet worden besproken, omdat pensioen uitgesteld loon is.

Aan de cao-tafel kan vervolgens besloten worden of de vrijvallende premie wordt gebruikt om de pensioenregeling op te plussen, of om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te verbeteren of om de koopkracht van werknemers te verbeteren. Ten slotte is het belangrijk dat de koopkracht zich weer positief gaat ontwikkelen.

De loonstijging moet dus in ieder geval hoger zijn dan de inflatie. In sectoren met gunstige economische ontwikkelingen, een positieve productiviteitsontwikkeling, of waar de pensioenpremie voor een gedeelte vrijvalt, is er meer ruimte om een hogere loonontwikkeling af te spreken. De voorstellen in deze nota moeten leiden tot een inspirerende werkomgeving waarin mensen trots kunnen zijn op hun werk en de onzekere toekomst met vertrouwen tegemoet treden.

De bonden van het CNV kunnen de maatregelen uit deze nota nader inkleuren in de eigen sectoren en bedrijven. Economisch kader 1. Fatsoenlijke flex 3. Iedereen doet mee 4. Gezond aan het werk 5. Pensioenen 6. Economisch Kader 1. Het Centraal Planbureau CBB geeft aan dat veel seinen in op groen staan: een verwachte economische groei van 1,25 procent en een sterke stijging van de wereldhandel 4,5 procent.

Ook draagt de consumptie van huishoudens weer bij aan de economische groei en de export blijft het goed doen. Daarnaast verwacht het CPB een inflatie van 1,25 procent en een gemiddelde contractloonstijging in de marktsector van 1,5 procent in Met enige zekerheid kunnen we zeggen dat dit voorlopig niet het geval is. Een lange periode van lage groei is waarschijnlijker. Vooral omdat de Nederlandse bevolking sterk vergrijst: de gemiddelde leeftijd van de werknemers stijgt.

Hier is een andere manier van denken voor nodig, omdat veel bedrijven in Nederland de concurrentieslag proberen te winnen op basis van zo goedkoop mogelijke werknemers in plaats van zich te richten op innovatie, kwaliteit en haar werknemers. Innoveren is wat ons betreft een permanente noodzaak waar alle werknemers bij betrokken horen te zijn.

Wederzijdse, duurzame betrokkenheid is daarbij het devies. De werkloosheid blijft voorlopig hoog. In is de werkloosheid naar verwachting nog bijna twee maal zo hoog als in de periode voor de crisis En de verwachting is dat er in de toekomst banen gaan verdwijnen bijvoorbeeld door verdere robotisering.

Een grote groep mensen lijkt dus aan de kant te blijven staan. Voor economische groei is het juist belangrijk dat ze zich kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. Werknemers zullen zich moeten aan gaan passen aan de onzekere werkgelegenheid: de baan voor het leven bestaat niet meer en de functie-eisen veranderen ook voortdurend.

In veel sectoren zijn de eisen zo hoog dat het voor mensen steeds lastiger is om gezond aan het werk te blijven. Voor alle sectoren ligt hier dus een enorme uitdaging. Het verwachte begrotingstekort komt in uit op 2,2 procent.

Hoewel Nederland hiermee voldoet aan de drie procent begrotingsnorm, dringt de Europese Commissie aan op aanvullende maatregelen om een verbetering van het structurele saldo van minimaal 0,5 procentpunt per jaar te bewerkstelligen.

Het Nederlandse kabinet krijgt dus als opdracht mee om de komende jaren het begrotingstekort verder terug te dringen. Het CNV vreest dat het kabinet deze opdracht meer prioriteit zal geven dan het terugdringen van de werkloosheid of het structureel verbeteren van het innoverende vermogen van de Nederlandse economie. Terwijl het CNV het terugdringen van de werkloosheid wel als belangrijkste prioriteit ziet.

De belangrijkste daarvan is de individualisering en de roep om keuzevrijheid en individuele zeggenschap. Individuen verbinden zich minder snel aan een maatschappelijke groep. Ze hebben bijvoorbeeld minder vertrouwen in de traditionele instituties en de EU. Slechts 35 procent van de Nederlanders vindt dat het met Nederland de goede kant opgaat.

Ze maken zich zorgen om de individualisering en de verharding, maar ook om bijvoorbeeld de bezuinigingen in de gezondheids-en ouderenzorg, de toegenomen macht van de Europese Unie en de problemen met integratie. Dit hoeft geen verkeerde ontwikkeling te zijn, omdat hierdoor een samenleving kan ontstaan waarin iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt en de overheid een faciliterende rol heeft. Maar niet elk individu is in staat die verantwoordelijkheid te nemen.

Overheid en werkgevers dienen zich dat goed te realiseren. Samenleven betekent samen verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving.

Daarmee komen we aan bij een tweede maatschappelijke trend: de groeiende kloof tussen arm en rijk. De crisis heeft vooral de meest kwetsbare groepen getroffen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een lage opleiding laaggeletterdheid , een laag inkomen, zonder werk, of met een slechte gezondheid arbeidshandicap. Het CNV vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling: alle bevolkingsgroepen moeten profiteren van een opbloeiende economie. Kortom: de komende jaren zijn er nog veel onzekerheden in de samenleving.

Aan de sociale partners in de sectoren de taak om mensen op weg te helpen om hun talenten te ontwikkelen zodat zij uitgroeien tot zelfbewuste individuen die weten wat ze waard zijn en die daardoor, met vertrouwen in eigen kracht, die onzekerheid tegemoet durven en kunnen treden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de mensen die niet in staat zijn dat proces zelfstandig vorm te geven.

Aangezien de concurrentiepositie van een groot gedeelte van het bedrijfsleven met uitzondering van de kleine MKB-bedrijven goed is, en veel bedrijven ook winst maken, is een hogere loonontwikkeling niet schadelijk voor de economie.

Hogere lonen leiden jagen de binnenlandse consumptie aan en daarmee de economie. Om de particuliere consumptie en de economie te stimuleren spreekt het voor zich dat de loonstijging in ieder geval hoger moet zijn dan de inflatie.

Het CNV wil op landelijk niveau verantwoordelijkheid nemen, maar ook op decentraal niveau. Het CNV is er zich van bewust dat er grote verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken. Sommige sectoren zijn door de crisis harder geraakt dan andere en ook het hersteltempo verschilt. Sectoren die meer afhankelijk zijn van de export hebben zich beter hersteld van de crisis dan bedrijfstakken die op de binnenlandse consumptie zijn gericht, bijvoorbeeld de bouw.

Ook het verlagen van de maximale pensioenopbouw per 1 januari levert in de ene sector meer loonruimte op dan de andere sector zie paragraaf 6.

Ook de vormgeving, bijvoorbeeld het werken met nominale bedragen in plaats van procentueel vastgestelde bedragen, is een zaak van decentraal overleg. Helemaal wanneer winstuitkeringen en gouden handdrukken in ogenschouw worden genomen. Wij willen bestuurders, Raad van Commissarissen en toezichthouders maar ook interim-bestuurders en externen oproepen om hun eigen beloning in de pas te houden met de beloning van de werknemers en te grote verschillen terug te dringen.

Het CNV ziet een bedrijf als een gemeenschap, waarin samen wordt gewerkt aan de doelstellingen. Dat de ene persoon in een bedrijf meer verantwoordelijkheden heeft dan de ander en daarom meer verdient vinden wij acceptabel. Maar de huidige situatie waarin de 20 procent huishoudens met het hoogste inkomens 36 procent van het totale inkomen ontvangen en het inkomensgat tussen de armste 10 procent en de rest van de bevolking de afgelopen dertig jaar is gestegen vindt het CNV onwenselijk.

Mocht deze ontwikkeling doorzetten dan schaadt dit de Nederlandse economie. De middenklasse zorgt namelijk vanuit economisch, sociaal en politiek oogpunt voor de samenhang van de Nederlandse samenleving. Het CNV vindt dat de inkomens van iedereen binnen het bedrijf een vergelijkbare ontwikkeling moeten doormaken. Dit houdt in dat de bedrijfstop in goede en in slechte tijden meedeelt met de loonstijging, dan wel loonmatiging, op de werkvloer en haar eigen inkomen ook bespreekbaar en inzichtelijk maakt.

De beste waarborg voor een rechtvaardige inkomensontwikkeling is om hierover in het cao-overleg en met de ondernemingsraad afspraken te maken. Het CNV roept cao-partijen op om deze loonschalen op te nemen uiterlijk in en tevens te zorgen dat deze loonschalen alleen worden gevuld met mensen van wie is vastgesteld dat zij vanwege een beperking niet in staat zijn met een volledige baan procent van wettelijk minimumloon te verdienen.

Het CNV hecht waarde aan het opnemen van dergelijke loonschalen. Anders krijgen werkgevers het recht krijgen om individuele werknemers voor een salaris van procent van het wettelijk minimumloon aan te nemen. Ook moet het streven zijn dat mensen met een beperking zich in hun werk verder kunnen ontwikkelen zodat ze maar tijdelijk in de laagste loonschalen zitten.

Daarvoor zal aan deze loonschalen gekoppeld opleidings- en begeleidingstrajecten moeten worden overeengekomen. Flexkrachten die zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen dienen altijd opgenomen te worden in de normale loonschalen.

Het CNV pleit voor leeftijdsonafhankelijke arbeidsvoorwaarden en vindt daarom dat de jeugdschalen moeten worden afgeschaft. Op deze manier krijgen alle werknemers in beginsel hetzelfde loon voor gelijk werk. Voorbeeld cao Woondiensten: De werknemer die een urige werkweek heeft en vijf jaar of langer in dienst is bij de onderneming, heeft in vier jaar tijd het recht om een loopbaanontwikkelingsbudget van 4.

Een werknemer die minder uren werkt of korter in dienst is heeft naar evenredigheid recht van de duur recht op een individueel loopbaanbudget. De werknemer mag zelf bepalen hoe, wanneer en waaraan hij zijn loopbaanontwikkelingsbudget besteedt ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling.

CANON IRC3100 ERROR CODE LIST PDF

CAO WOONDIENSTEN 2009 PDF

Vigor Woondiiensten m, skisport facilities 5 km, slopes, ski school, cross country ski track m. Can you assess the danger a criminal poses by examining only what he does on an ordinary day? Sound sculptures and installations. The Impact of the Highly Improbable 1st ed. Taleb also argues the use of counterfactual reasoning when considering risk. The Sea Organ has drawn tourists and locals alike.

IKAN KETANG-KETANG PDF

CAO Woondiensten 2019-2020 * | CAO Woningcorporaties

.

Related Articles