DIANE TSA SETSWANA PDF

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Mangana sika loo-phage. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Ngwana o sa leleng o swela tharing.

Author:Doudal Mozshura
Country:Timor Leste
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):4 June 2004
Pages:88
PDF File Size:16.86 Mb
ePub File Size:14.47 Mb
ISBN:268-5-68790-327-6
Downloads:74268
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AralarLe ka moso! A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa!

Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile! Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana.

Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona. Le pelong lefoko ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a re le lorile nku le lale le e jele Lebelo ga le na motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le le namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege go gaisa go kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona la sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe le tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o tsholwang a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la bojalwa ga le fofe Letagwa ga le na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwana , modikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

Go pataganya mediro motho o feleletsa a sa wetse epe ya tsone sentle. Go direla sengwe ka bonako go a senya Leselo nkgokgothe, seupi ke kgomaretse Gantsi go nna le ditshupo tse di tshwarang motho fa a itatola selo sa gagwe Letlametlo ga le ke le lela fela, le a bo le utlwile a magolo Fa motho a bua sengwe o a be a utlwile mo go ba bagolo Lore lo ojwa lo sa le metsi ngwana o rutwa molao bonnyeng Mabogo dinku a thebana Batho ba dira tiro botoka fa ba e kopanetse Mafatlha a nku a itsiwe ke moegami Motho o tlhaloganya tiro e a e dirang ka metlha botoka Mafoko a kgotla a mantle otlhe Mafura a ngwana ke go rongwa Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo.

Montsamaisa bosigo ke moleboga bo sele Fa o atlegile mo botshelong o leboge ba ba go thusitseng fa o ne o le mo mathateng Mookodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe Botshelo bo lekwa ka maano otlhe. Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Motho ga a itsewe e se naga. Le fa motho a ka iponatsha a siame ga o kake wa itse maikaelelo a gagwe Motshega kgarebe ke monyadi wa yona Motho yo a nyatsang selo a ka tsoga a se dira Ngwana ntae ke go lae tlhogoputswa ga se molao Mogolo a ka ithuta sengwe go tswa mo ngwnaneng. Ga se gore fa ele mogolo o tla nna a nepile. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Ngwana yo o tlhogo kgolo o sira rragwe Ngwana yo o se nang maitseo o palela motsadi wa gagwe.

Nna o nkgokgotha leselo seupe ke go kgomaretse O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone Motho le fa a ka nna le madi kgotsa botshelo jo bontle jang kgotsa jang, go ya tlase ga gagwe go tla tswa mo go reng o itshotse jang le gore o tshotse batho bangwe jang teng godimo koo.

O se bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le montlentle, le mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo O se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Phiri e sola bobowa mokgwa ga e o latlhe Motho ga a nke a latlha mekgwa ya gagwe Phiri o rile ga bo se gangwe Motho fa a kgobokantse o a ipeela, a naganele ka moso Phokojwe ga a ke a latlha mosesele e le wa yona Motho ga a nke a latlha mekgwa ya gagwe Phokoje go tshela yo o dithetsenyana Motho go tshela yo o botlhale Pinyana fa e re ping, e a bo e utlwile tse di kgolo Ngwana fa a bua sengwe o a bo a utlwile mo go ba bagolo Seboba re bata sa mokwatla, sa mpa re a mpampetsa O ka itshwarela mo ga eno go na le motswakwa bodu se lekwa ka legano, sa nko se latsa le naga.

Setoto setopo se bitsa manong Kwa kgora e leng teng, batho ba nna bantsi Setopo re supa sa nakedi, magogwe re mmega a sule Legodu le tshwarwang ka merwalo.

Seyabogwe se tletse, se boa se tletse Fa o se ngame kgotsa fa o thusa ba bangwe ka dilo tsa gago, le bona ba tla go tshola ka mokgwa oo Susu o ilela suswane, gore suswane a tle a mo ilele Fa o le kwa godimo ka maemo, o tswhanetse go rekegela ba ba botlana mo go wena Tadi e amusa Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe.

Tau e iphutha metlhala e le nosi e na le bana malawana mafaratlhatlha Tau e se na ng seboka e siiwa ke none e tlhotsa Fa batho ba se seoposengwe ba ka se kgone tiro Tau ga e ke e ja ngwana e sa mo tsala Motho yo a se nang kamano le wena, ga se gantsi a ka go direla molemo Tedutshweu ga se botsofe Setshwano sa motho se na le go go tsietsa Thebe ya sebodu ke leleme Motlapa o itshereletsa ka go bua thata. Mo botshelong motho a se ka a tshepa gore a ka bo kgona a le esi Tladi e bogale e sa tswa marung Botlhoko jwa tiragalo e e masisi bo fokotsega morago ga lebaka Tlhapi holofela leraga meetse a pshele o a bona Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla.

Tlhotsa pele ga se swa pele Go kgorelediwa ke mathata pele ga ba bangwe ga go kae gore ga o ye go atlega Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tsala e bolaile tsie Mogolo tsenngwa mathateng ke ngwana Tsebe e ya moletlong e sa o lalediwa Motho o a tle a utlwe mafoko a a sa tshwanelang go a utl Tsetse e seng eno ke nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tsela kgopo ga e latse nageng Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle. Go direla sengwe ka bonako go a senya Tsetse e seng eno ke nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tshega e fapogile metsetelo marago Go senyegile mosadi o jwala a tlopela Tshipo o rile ke lebelo, marota motlhaba w a re ke namile Motho le fa a ka dira bobe mme a re o a siya, o tla bo a nne a tshwarwe la bofelo.

Tsholofelo ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong. Tshoswane e kile ya roma tlou Go ka diragala gore mmotlana a laole mogolo. Tshukudu e fetang maokana, pounama di botlhoko Fa motho a lesa se o tlwaetseng go se dira, mokgwa o a bo o le teng Tshukudu e se nang ngwana e ikisa mokgobong Motho a se nang ngwana o itirela ditiro ka esi Tshukudu e tswa sekgweng e tlhabilwe Motho o ntshisiwa boammaruri ke go kokonelwa ke diteteo Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana Bagolo ba tsenngwa ke ngwana mo mathateng Tshwene ga e ipone makopo mariba Ga go bonolo go lemoga makoa a gago kgotsa go ipona phoso Tshwene ga e ke e re ga ke pila Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba.

Le fa motho a ka tswa a le maswe go le kae, ga a ke a dumela fa a ntse jalo Tshwene mopalami, mme ga a lebale go wa Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe Tshwene o bonye mapalamo mafologo ga a a bona Motho o bonye fela leano la go dira selo, la go se dirolola ga a a le bona Tshwenyana e e bowa bo ntlha e a ikilela Fa o ikitse o le madimabe o tshwanetse go iphapha mo dilong Tshweu ga di tshwane go tshwana dintsho Merafe e mesweu e a bo e ntse e eme mmogo fela ka dipaka tsotlhe, e mentsho yone e a lwantshana Tsie e boswa seanong Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso Tsie e fofa ka moswang Motho o bereka sentle a jele Tsie e senya ka bontsi Gantsi Bogodu boatlega fa lebodira lele bantsi.

Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. O ka fitlhela a bone se a se boneng fa yo a mo kopang a feletsa a mo tlhomogela pelo Ya lesilo ga e kgotlwe gabedi Ga go yo o ratang go tsena mo kotsing gape Ngwana llela naka mokhure sehlang le moneye Ge motho a llela selo go Kaone a fiwe sons o tla iponela ka go yena Setlhare sa mebitlwa ga se nosidiwe O le motho ga wa tshwanela go dirisa nako kgotsa madi a gago mo dilong tse di sa go tsweleng mosola O.

INTOARCEREA HULIGANULUI PDF

DIANE TSA SETSWANA PDF

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa Mangana sika loo-phage. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Ngwana o sa leleng o swela tharing.

FRANKLIN GOTTSHALL PDF

Diane le Ditlhaloso

Le ka moso! A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa! Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile! Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana. Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Related Articles