KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA PDF

Fenrilabar Volenec, Dual Feuerbach theorem in an isotropic plane, Sarajevo Journal of Mathematics 18Abstract The dual Feuerbach theorem for an allowable triangle in an isotropic plane is proved geometgija by means of the so-called standard triangle. The relationships between the introduced concepts and some well known elements of a triangle will also be studied. In the final part of geimetrija paper, we prove also some simple properties of abstract cubic structures. Representation of space, projecting orthogonal, cavalier and axonometric. Volenec, Thebault circles of the triangle in an isotropic plane, Mathematical Communications 15Abstract In this paper the existence of three circles, which touch the circumscribed circle and Euler circle of an allowable triangle in an isotropic plane, is proved. Basic elements of engineering geometry.

Author:Vora Milar
Country:Gambia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):13 December 2005
Pages:305
PDF File Size:17.26 Mb
ePub File Size:12.67 Mb
ISBN:564-8-11543-639-1
Downloads:52742
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JulkisYou are on page 1of 55 Search inside document Stevan Opanarev, struk. Opanarev , Beograd : Copy Centar. Svako krenje autorskih prava bie sankcionisano u skladu sa zakonom. Moemo je preporuiti i profesorima srednjih kola, koji bi zanimljivim zadacima inspirisali uenike i pribliili im logiku prostornog razmiljanja. Redosled zadataka, u okviru svakog poglavlja odraava iskustvo autora za prirodan tok i razvoj ideja u okviru jednog uvodnog kursa nacrtne geometrije.

Kroz pet poglavlja - 1. Detaljnim reavanjem svakog zadatka autor je eleo da pomogne studentu da samostalno naui ili ponovi onu nastavnu celinu koja e mu biti odlina priprema za ispit. Ova knjiga e popuniti prazninu na opustelom tritu knjiga iz oblasti nacrtne geometrije i recenzent je preporuuje za objavljivanje. U Beogradu, Zadaci su paljivo odabrani tako da svaki predstavlja mea u odreenoj oblasti iz same nacrtne geometrije. Autor knjige ih je poreao stepenasto po teini, od najlakeg do najteeg, i naravno uz svaki dao detaljno objanjenje.

Zadaci su detaljno opisani i osmiljeni od strane samog autora a to je sasvim novo u ovoj vrsti literature. To kaem zbog toga to veina ovakvih udbenika ipak implementira tue zadatke. No sa ovom knjigom to nije sluaj. Crtei su nacrtani kompjuterski i u jasnim i jarkim bojama. Take su definisane prostorno bez ikakvih dvosmislenosti. Svaki zadatak je jedinstven u svojoj oblasti. Moda da su raeni u malo veoj rezoluciji i to kao mape na formatu A3 bili bi jo instruktivniji.

Smatram da je ova knjiga podjednako dobra i acima srednjih kola i studentima tehnikih fakulteta. Zadaci su podeljeni po oblastima i reavani su postupno, da bi itaocu bilo lake da ih razume.

Autor preporuuje da italac prethodno dobro usvoji teorijska znanja iz nacrtne geometrije da bi mogao pravilno da razume ovu e-knjigu. Takoe, polo se od pretpostavke da italac ima osnovna znanja iz geometrije planimetrija i stereometrija i geometrijskih konstrukcija. Nain reavanja zadataka, slui da itaoca dovede do samostalnosti u reavanju zadataka iz ove oblasti. Najvei problem moe predstavljati nerazumevanje prostora 3-D i njegovo predstavljanje u dve dimenzije 2-D 1. Zbog toga je autor vodio rauna da svaki zadatak bude jednostavno objanjen i razumljiv.

Da bi se jedan predmet kao to je nacrtna geometrija pribliio student ima, potrebno je u zadacima predstaviti manji broj problema. Te zadatke reavati korak po korak, u interakciji student - profesor. Potrebno je studente obuiti da 3-D objekte znaju preneti u 2-D ravni. Korisno je uporediti tradicionalni tabla, kreda, lenjiri, estar, uglomer i novi kompjuter, softver za crtanje CAD metod i izabrati najpogodniji.

Svako ko uspe da ovlada vetinama jedne nacrtne geometrije, imae znanja da razvija trodimenzionalni 3-D pogled. Istakao bih da se specijalne sposobnosti2 najefikasnije razvijaju slobodnorunim crtanjem, potom tradicionalnim priborom, a tek na kraju primenom kompjuterskih softvera3. U eri napretka tehnologije i interneta i sve vee upotrebe kompjutera u uenju, izabrao sam da ovo bude elektronska verzija knjige e-knjiga.

Ve u aprilu Bitno je naglasiti da u Srbiji prodaja elektronskih knjiga nije zaivela u potpunosti. Preporuljivo je koristiti jedan od besplatnih programa: 1. Autor gorepomenutog web sajta iskljuivo postavlja zadatke uraene na papiru, u olovci. Iskreno se zahvaljujem recenzentima ove e-knjige, prof. Profesor Pavle Papulin je lektorisao knjigu i na tome mu se zahvaljujem.

Svoja zapaanja itaoci mogu da upute autoru elektronskom potom na adresu stevan. U Srbobranu, Stevan Opanarev, struk. Ovaj web sajt koji je ve godinama bio dobro poznat svima u virtuelnom elektronskom prostoru Srbije da piraterie knjige, IV Felix Klein; Diseldorf, Nemaka, Getingen, Nemaka, Ona nudi uvid u unutranju strukturu i metrika svojstva prostornih objekata, postupaka i principa. Kao takva ona omoguuje razvijanje intelektualnih sposobnosti studenata za prostornu percepciju.

Crtei nas vode kroz geometriju ali nisu njen glavni cilj. Za NG je tipino uzajamno delovanje: a izmeu 3-D situacije i njene 2-D reprezentacije, b izmeu intuitivnog razumevanja i strogo logikog zakljuivanja. NG ima dva cilja: 1 Ona odreuje metode po kojima se na crtaem papiru, mogu prikazati sve prostorne tvorevine, a uz pretpostavku da se te tvorevine mogu tano definisati.

Tako se mogu izvesti svi zakoni koji su sadrani u predstavljenom obliku kao i meusobnim poloajem njegovih delova. To dokazuje da je dva glavna cilja nacrtne geometrije - zamiljanje i analiziranje 3-D objekata utvrdio ve njen osniva, Gaspard Monge U poslednje vreme se runo crtanje u nacrtnoj geometriji sve vie zamenjuje sa CAD-om ili matematikim softverom sa slika u. Mongeu, Place de Monge, grafikim outputom. Dobri poznavaoci Cte-dOr, nacrtne geometrije uglavnom se Beaune mesto roenja , Dep.

UVOD strana 3 to je snaniji i sofisticiraniji softver za modeliranje, to je potreban vii nivo geometrijskog znanja. Lo dizajner nee nikad postati dobar samo upotrebom CAD-a umesto tradicionalnih pomagala. Zbog slinih se razloga vanost matematike i dalje poveava, iako raunari preuzimaju deo raunanja. Druga pogrena interpretacija nacrtne geometrije je u tome to se ona smatra samo teoretskim, akademskim predmetom. Hohenberg10 uverljivo osporava to miljenje u svom udbeniku.

Na mnogim je primerima pokazao da je za stvarni svet bitna primena nacrtne geometrije. Lekari esto cene svoje obrazovanje iz nacrtne geometrije. U anatomiji mnogo jednostavnije shvataju mreu krvnih ila ili ivaca. I u ortopediji geometrija pomae da se shvati kako ljudski zglobovi funkcioniu i zato iaenje uzrokuje razliite smetnje.

U pretapanju slika taj je virtuelni poloaj kombinovan sa aktuelnim. Rad se h irurga, dakle, sastojao u tome da ta dva poloaja runo izjednai na pacijentu. Kako je hirurg kontrolisao svoj rad? Paljivo je ispitao tri glavna pogleda jer su oni omoguavali da se rastavi stvarni 3-D pomak u ravanske pokrete. Za detaljnu analizu 3-D objekta posebni pogledi esto pomoni pogledi otkrivaju stvarnu prostornu situaciju.

Takvi pogledi esto su klju reavanja 3-D problema. Smatram da su ti posebni pogledi pravo umee nacrtne geometrije. Konstruktive Geometrie in der Technik, 3. Izvor fotografije: Stachel H. UVOD strana 4 Sledei primer slika u. Primer: Gde sunce ranije izlazi Tada pretpostavimo da je to pogled u trenutku kada sunce u Oslu izlazi Taj pogled je koristan jer moe razjasniti dodatne probleme kao i one s vie detalja, na primer: a Moe li se dogoditi da u jednom danu, tokom jednogodinjeg razdoblja, sunce izae istovremeno u Oslu i u Beu?

Istraujui poseban pogled koji smo pre predstavili, lako je shvatiti slika u. Stoga je uvek neophodno izabrati dobar pravac posmatranja da bi se trodimenzionalnost objekta pravilno shvatila. UVOD strana 5 Duval15 je Ona ukljuuje vizuelizaciju, konstruisanje i proces rezonovanja.

Na slici u. Takoe, pokazuje da rezonovanje nije uvek pod uticajem vizuelizacije 3-D u 2-D i obrnuto , ali i da se moe razvijati sasvim odvojeno od ostalih procesa.

Vizuelizacija zamiljanje , moe odvojeno da se razvija i ova studija pokazuje da proces prostornog zamiljanja i razmiljanja zajedno ne vri uticaj na praksu. Brison16 Ona povezuje analitiko sa sintetikim, to jest, apstraktno sa konkretnim. Tako se razvijaju mentalni procesi poboljavajui kreativne sposobnosti studenata i poveavajui njihove intelektualne kapacitete. To je dokazano eksperimentalnim rezultatima.

Ovo stavlja nacrtnu geometriju u red bazinih disciplina potrebnih u obrazovanju ne samo inenjera nego i studenata ostalih prirodnih nauka, pa ak i u medicini, filozofiji i umetnosti Geometry from the cognitive point of view, In: C. Mammana and V. Villani eds. Slika n. ABC su obeleeni velikim slovom S, simetrala stranica dui trougla npr.

ABC je obeleena malim slovom s, poluprenik kruga, poluprenik upisanog kruga je obeleen malim slovom r, poluprenik opisanog kruga je obeleen velikim slovom R, ravni, unutranji uglovi trougla su obeleeni grkim slovima , , , , , ABC , A je obeleen velikim slovom Ao, obrnut poloaj prve projekcije take npr.

U zadacima svi podaci su dati u cm osim ako nije drugaije reeno. Uglovi su dati u stepenima [].

DUA E NASRUL MOHABBAT PDF

NACRTNA GEOMETRIJA - PEDESET REŠENIH ZADATAKA SA ELABORATIMA ZA VEŽBE - isečak (deo e-knjige)

Samugul We prove that some remarkable points of a triangle in an isotropic plane lie on that hyperbola whose center konsstruktivna at the Feuerbach point of a triangle. The concept of the Steiner point of a triangle in an isotropic plane is defined in this paper. Geometrjja content images that we display we only use properly without any intention of us to gain financially from one image or as a whole. Therefore all content images we display pure just to complement information from the picture we uploaded without any intent to we sell-buy, in violation of copyright or intellectual property rights, and a valid artistic.

INCLUDEGRAPHICS CROP PDF

konstruktivna geometrija u kompjuterskoj grafici

Mausar Standards and standard numbers. Some relations between these three circles and elements of a triangle are investigated. The images of some well known elements of a triangle with respect to this mapping will be studied. Some statements about relationships between introduced concepts and some other previously studied geometric concepts about triangle will be investigated in an isotropic plane and some analogies with the Euclidean case will be also considered. It is also proved that an allowable triangle and any of its Kiepert triangles are homologic. A number of statements about some important properties of these triangles will be proved. Hidden lines and surfaces.

Related Articles