CBO-RICHTLIJNEN CRPS 2006 PDF

Niveau 2 Het onderscheidend vermogen ten opzichte van een controlegroep is alleen onderzocht voor de Bruehl en Boedapest criteria. Voor de diagnosestelling aan de hand van de criteria van Bruehl zijn de resultaten tegenstrijdig. Pijn zonder autonome disfunctie en autonome disfunctie zonder pijn voldoen volgens Amadio et al. De criteria volgens Veldman en Goris Veldman et al. Veldman et al.

Author:Yom Kizragore
Country:Belarus
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):19 July 2017
Pages:135
PDF File Size:3.94 Mb
ePub File Size:3.78 Mb
ISBN:514-4-35204-910-8
Downloads:69244
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SashakarDe kerngroepleden hebben geen vacatiegelden of andere onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden in het kader van de actualisering van deze richtlijn. Toestemming voor gebruik van tekst gedeelten kunt u schriftelijk of per en uitsluitend bij de uitgever aanvragen. Adres: zie boven. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen VRA is de landelijke wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten in de revalidatiegeneeskunde.

Revalidatiegeneeskundige behandeling heeft als doel het optimaliseren van functioneren op zowel sociaal als maatschappelijk niveau. Zij behartigt de belangen van haar leden en draagt bij aan een positief imago van de anesthesiologie en de anesthesiologen in ons land. De NVA staat voor een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de anesthesiologie door het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, medische technologie, kwaliteitszorg en visitatie.

Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg - Dr. Radboud, Nijmegen - Dr. Haagh, traumachirurg, St. Anna Ziekenhuis, Helmond - Prof. Kemler, plastisch chirurg, Martini Ziekenhuis Groningen - Prof. Ruijgrok, revalidatiearts, Academisch Ziekenhuis Maastricht - Dr. Verhagen, neurochirurg, St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg - Dr.

Zuurmond, anesthesioloog, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam De Dutch Pain Society wordt vertegenwoordigd door leden deelnemend aan deze richtlijnontwikkeling. De werkgroep is van mening dat aanvullend onderzoek niet als diagnosticum dient te worden en toegepast bij verdenking op CRPS-I, tenzij een andere diagnose wordt vermoed die met deze technieken kan worden aangetoond.

Electromyografie EMG , zenuwgeleidingsonderzoek en SSEP kunnen wel gebruikt worden om een zenuwlaesie of centraal zenuwstelsel -dysfunctie aan te tonen indien dit wordt vermoed.

De werkgroep is van mening dat de volgende meetmodaliteiten niet als uniek diagnosticum gebruikt dienen te worden toegepast bij verdenking op CRPS-I. De methodes kunnen wel aangewend worden om klinische verschijnselen te objectiveren in het kader van de diagnostiek.

Dit geldt voor: Meting van oedeem van de extremiteiten met behulp van volumetrie en vingerdiameter Huidtemperatuurmeting met infrarood thermometers of infrarood thermografie Quantitatieve Sensorische Testen QST Herziening Richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1, november 8 De McGill pain Questionnaire, de Neuropathic Pain Scale NPS kwaliteit en de visueel analoge schaal VAS Het meten van krachtverlies met behulp van een sphygomanometer of dynamometer Meting van bewegingsbeperking met behulp van een goniometer Objectivering van de mate voor de ernst van de stoornis met behulp van de Somscore op Stoornis Niveau SSN Het toepassen van een fixateur externe bij een distale radiusfractuur heeft geen verhoogde kans op CRPS-I tot gevolg.

Medicamenteuze behandeling De werkgroep is van mening dat toediening van pijnmedicatie volgens de WHO-ladder tot en met stap 2 aan te bevelen is. Voorafgaand moet het tijdelijke effect aan de patient gemeld worden. Ketamine in intraveneuze subanesthetische dosis dient in een klinische setting te worden toegepast. Nader onderzoek naar de juiste duur en dosis van ketamine-toediening is nodig.

Bij toepassen van intraveneuze ketamine dienen de leverfuncties regelmatig gecontroleerd te worden. De ketamine dient direct te worden gestaakt bij het ontstaan van de eerste leverfunctiestoornissen. Het gebruik van orale of topicale ketamine voor CRPS-I moet alleen in onderzoeksverband overwogen worden.

Indien bij CRPS-I verschijnselen van sensitisatie aanwezig zijn, kan een behandeling met carbamazepine, pregabaline of andere anti-epileptica in onderzoeksverband overwogen worden.

Indien er bij CRPS-I verschijnselen van sensitisatie aanwezig zijn, kan een behandeling met amitriptyline of nortriptyline in onderzoeksverband overwogen worden. Bestaat er een gunstig effect kan Herziening Richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1, november 9 de behandeling gedurende 3 maanden worden gecontinueerd.

Het advies is om de DMSO gedurende 10 minuten te laten zitten en dan te verwijderen. Dit dient te worden uitgevoerd in onderzoeksverband. De behandeling dient te worden uitgevoerd in onderzoeksverband.

Het gebruik van bisfosfonaten dient bij voorkeur in onderzoeksverband plaats te vinden, omdat onduidelijk is welk middel, welke dosis en hoe lang deze middelen gegeven dienen te worden.

Het gebruik van immuunglobulinen kan overwogen worden in onderzoeksverband. Het gebruik van andere immuunmodulerende medicatie moet alleen in onderzoeksverband gegeven worden. Het gebruik van ketanserine zou eventueel overwogen kunnen worden maar dan alleen in onderzoeksverband. Dit geldt in het bijzonder voor de blokkade van het ganglion stellatum.

Bij aanwezigheid van allodynie in de aangedane extremiteit is ruggenmergstimulatie waarschijnlijk niet zinvol. Indien men geen andere mogelijkheid heeft zal men een stimulator slechts implanteren na een succesvolle proefstimulatie van tenminste 2 weken.

Bij twijfel over het gunstig effect van de proefstimulatie dient deze behandeling niet te worden voortgezet. Grote terughoudendheid moet betracht worden bij de toepassing van een operatieve sympathectomie voor pijnbestrijding bij CRPS-I. Nader onderzoek is nodig om te analyseren welke vormen van behandeling, pijncontingent of tijdcontingent, het meest effect hebben en in welke fase van CRPS-I. Behandeling van kinderen met CRPS-I De werkgroep is van mening dat nader onderzoek noodzakelijk is om de effecten van medicamenteuze en invasieve interventies bij kinderen met CRPS-I in kaart te brengen.

Voorzichtigheid is geboden bij het toepassen van in deze richtlijn beschreven behandelingen voor volwassenen, bij kinderen. Bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar dosering en medische begeleiding van het kind. De werkgroep adviseert bij multidisciplinaire behandeling van kinderen met CRPS-I zo nodig ook ergotherapie op te nemen. Psychologische diagnostiek en behandeling bij kinderen met CRPS-I moet bij voorkeur uitgevoerd worden door een GZ psycholoog of klinisch psycholoog, het liefst met expertise op het gebied van kinderen en jeugd.

Op dit moment is er onvoldoende bewijs om vitamine C bij electieve hand-, voet- en enkelchirurgie aan te bevelen. Het is in onderzoeksverband te overwegen preoperatief te starten met mg vitamine C per dag per os gedurende 50 dagen bij electieve hand-, voet-, en enkelchirurgie.

Perioperatieve toepassing van intraveneus guanethidine wordt niet geadviseerd voor de primaire preventie van CRPS-I.

Perioperatieve toediening van calcitonine subcutaan wordt niet geadviseerd voor de primaire preventie van CRPS-I. Secundaire preventie: Timing van de chirurgie: Het verdient aanbeveling te wachten met een chirurgische ingreep aan de voorheen aangedane extremiteit totdat de symptomen en verschijnselen van CRPS-I verminderd zijn.

Deze aanbeveling geldt niet indien de operatie tot doel heeft een mogelijk onderhoudende factor voor de CRPS-I te behandelen. Het is raadzaam de operatieduur en het gebruik van bloedleegte te minimaliseren. Mogelijkheden tot ehealth ondersteuning in de zorg dragen daartoe bij. Tevens is de kerngroep bij een brede klankbordgroep nagegaan of er in het veld nieuwe knelpunten zijn die aanleiding kunnen zijn voor het opstellen van nieuwe uitgangsvragen die tijdens de herziening kunnen worden beantwoord.

Vanwege de voortschrijdende inzichten met betrekking tot diagnostiek en behandeling van CRPS-I is het de kerngroep wenselijk gebleken de richtlijn uit te actualiseren. Tijdens de actualisatie van de richtlijn is tevens aandacht geschonken aan de implementatieaspecten. De actualisering van de richtlijn is gefinancierd met gelden die ter beschikking zijn gesteld uit het TREND-consortium Het CBO is gevraagd methodologische ondersteuning te verlenen bij de herziening van deze richtlijn.

Een kerngroep heeft het concept van deze actualisatie voorbereid. Een klankbordgroep heeft in de voorbereidingsfase input gegeven voor de knelpuntenanalyse en in een later stadium feedback op het concept van de geactualiseerde richtlijn.

Vrijwel alle kerngroepleden en leden van de klankbordgroep hebben ook geparticipeerd in de richtlijnwerkgroep CRPS-I uit en zijn wederom afgevaardigd vanuit alle verenigingen die destijds betrokken waren.

Daarnaast werden criteria voor het stellen van de diagnose verder ontwikkeld. De richtlijn berust voor zover mogelijk op de resultaten uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch, paramedisch en psychologisch handelen.

De richtlijn biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen voor de implementatie bevorderlijk is.

In het bijzonder zal worden ingegaan op de indicaties voor behandeling van de klachten en de rol van de verschillende medische en paramedische disciplines daarin. De ontwikkeling van een richtlijn zal tevens leiden tot verbeterde communicatie tussen behandelaars en toename van de evaluatiemogelijkheden voor behandelvormen en behandelingseffecten.

Voor de actualisatie van de richtlijn is voor het merendeel uitgegaan van de uitgangsvragen zoals geformuleerd in de richtlijn CRPS-I uit Herziening Richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1, november 15 De kerngroep, heeft op basis van de knelpunten enkele uitgangsvragen waar nodig geherformuleerd. De uitgangsvragen vormen de basis voor de hoofdstukken van deze richtlijn.

De richtlijn beoogt dus niet volledig te zijn. Daarnaast zijn enkele richtinggevende hoofdstukken opgenomen. Alternatieve geneeswijzen zijn in deze richtlijn niet meegenomen.

Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding al dan niet in academische achtergrond.

De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging. Er zijn geen bijzondere vormen van belangenverstrengeling gemeld. Werkwijze van de werkgroep Vanwege een beperkt budget voor de herziening van de richtlijn werd een kerngroep ingesteld van auteurs die verantwoordelijk waren voor de actualisatie van de verschillende hoofdstukken in de richtlijn.

Een klankbordgroep heeft in de voorbereidingsfase knelpunten uit de dagelijkse praktijk aangeleverd middels een knelpuntenanalyse. De klankbordgroep heeft de conceptrichtlijn beoordeeld en van commentaar voorzien voordat deze de formele commentaarronde inging.

De kerngroep heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar gewerkt aan de tekst voor de conceptrichtlijn. De kerngroepleden beoordeelden literatuur op hun eigen expertisegebied, pasten de teksten uit aan of schreven nieuwe teksten.

De teksten werden tijdens plenaire vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren geaccordeerd. De voltallige kerngroep is tienmaal bijeen geweest om de resultaten in onderling verband te bespreken. Deze werd eerst aan de klankbordgroep gestuurd voor commentaar. Na verwerking van dit commentaar is de richtlijn in mei door de werkgroep vastgesteld en ter autorisatie naar de relevante beroepsverenigingen gestuurd.

Wetenschappelijke onderbouwing De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline, Embase en Psychinfo. Hierbij werd de taal gelimiteerd tot Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Daarnaast werden handmatige zoekacties verricht. Belangrijke selectiecriteria hierbij waren: vergelijkend onderzoek met hoge bewijskracht, zoals meta-analyses, systematische reviews, randomized controlled trials RCT s en controlled trials CT. Belangrijke criteria waren verder: voldoende omvang, voldoende follow-up, selectiebias voldoende uitgesloten en of het gevonden resultaat vertaalbaar is naar de Nederlandse situatie.

Daarnaast werd literatuur die teruggetrokken is vanwege wetenschappelijke fraude niet gebruikt in deze herziening. Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij de volgende indeling is gebruikt Tabel 1.

De mate van bewijskracht en niveau van bewijs zijn in de conclusies van de verschillende hoofdstukken weergegeven. De belangrijkste literatuur waarop de conclusies zijn gebaseerd is daarbij vermeld.

Indeling van de onderbouwing naar mate van bewijskracht Tabel 1: tabel met niveau van bewijs artikelen en niveau van bewijs van de conclusies De beschrijving en beoordeling van de verschillende artikelen staan in de verschillende teksten onder het kopje Wetenschappelijke onderbouwing.

ELCOMETER 319 PDF

RICHTLIJN HERZIENING COMPLEX REGIONAAL PIJN SYNDROOM TYPE 1

De kerngroepleden hebben geen vacatiegelden of andere onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden in het kader van de actualisering van deze richtlijn. Aanleiding In de in gepubliceerde richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type I CRPS-I is het voornemen beschreven om uiterlijk in te bepalen of een volledige herziening of gedeeltelijke actualisering van de richtlijn uit nodig zou zijn. Tevens is de kerngroep bij een brede klankbordgroep nagegaan of er in het veld nieuwe knelpunten zijn die aanleiding kunnen zijn voor het opstellen van nieuwe uitgangsvragen die tijdens de herziening kunnen worden beantwoord. Vanwege de voortschrijdende inzichten met betrekking tot diagnostiek en behandeling van CRPS-I is het de kerngroep wenselijk gebleken de richtlijn uit te actualiseren. Tijdens de actualisatie van de richtlijn is tevens aandacht geschonken aan de implementatie-aspecten. De actualisering van de richtlijn is gefinancierd met gelden die ter beschikking zijn gesteld uit het TREND-consortium www.

DLS MS6A PDF

Richtlijnendatabase

CRPS ontstaat meestal als reactie op een ongeval zoals een breuk of verstuiking of een operatie. Soms is er echter geen duidelijke aanleiding te vinden. Meestal is de arm of het been aangedaan, maar het kan ook op andere plaatsen of op meerdere plaatsen tegelijk voorkomen. De aandoening komt vooral voor bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Klachten: CRPS is een aandoening die wordt gekenmerkt door pijn en veranderingen in kleur en temperatuur van de huid. Ook is er vaak sprake van zwelling.

Related Articles