BEDRIJFSECONOMIE VOOR HET BESTUREN VAN ORGANISATIES OPGAVEN PDF

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties behandelt verschillende bedrijfseconomische vraagstukken — zoals het maken van een liquiditeitsbalans — aan de hand van werkelijke gegevens van bestaande ondernemingen. De vele nieuwe praktische casussen en voorbeelden in deze zevende editie komen onder andere uit de ICT- en zorgsector, de adviseringsbranche en de hightechindustrie. Ook bevat deze editie meer opgaven, met een oplopende moeilijkheidsgraad. Dit standaardwerk is praktisch van opzet, de nadruk ligt op het verkrijgen van inzichten en het stellen van vragen die van belang zijn bij het besturen van organisaties. Daarbij worden ook multidisciplinaire verbanden gelegd.

Author:Zuluramar Zucage
Country:Equatorial Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):8 July 2018
Pages:358
PDF File Size:4.97 Mb
ePub File Size:15.76 Mb
ISBN:342-7-27288-790-3
Downloads:3373
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VugarAantal bezoeken: Transcriptie 1 Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties Bronvermelding Titel : Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties Druk : 4 e druk, Auteur : A. Heezen Uitgever : Noordhoff Uitgevers B. ISBN boek : Aantal hoofdstukken boek : 14 Aantal pagina s boek : De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld.

Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden.

In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B. Copyright StudentsOnly B. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel.

Dit noemt men economisch handelen. Als er niet genoeg middelen zijn om in alle behoeften van de mens te voorzien, noemt men dit schaarste. De economische wetenschap bestudeert het handelen van mensen dat zich concentreert op het verminderen van deze schaarste. In de economische wetenschap wordt ervan uitgegaan dat de mens bij dit handelen zich laat sturen door het economisch principe, dit principe kan op twee manieren worden geformuleerd: Men probeert een bepaald doel te realiseren door opoffering van zo min mogelijk middelen; Met de beschikbare middelen probeert men zo veel mogelijk behoeften te bevredigen.

Omdat het handelen van de mens vanuit verschillende invalshoeken kan worden bestudeerd, wordt de economische wetenschap onderverdeeld in algemene economie en bedrijfseconomie. De bedrijfseconomie bestudeert het economisch handelen van individuele personen in bedrijven. De bedrijfseconomie houdt zich ook bezig met de vraag: wat zijn de kosten in verband met de voortbrenging van een product?

Men spreekt van eigen vermogen als het vermogen van de eigenaren van het bedrijf afkomstig is. Ook kunnen niet-eigenaren, zoals banken, vermogen ter beschikking stellen aan een onderneming. Dit wordt vreemd vermogen genoemd. Deze personen worden participanten genoemd. Een bedrijfshuishouding is een financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie.

Een bedrijfshuishouding is economisch zelfstandig als de hoeveelheid liquide middelen en de ingaande geldstromen op gelijk niveau liggen als of groter zijn dan de uitgaande geldstromen. Onder productie verstaat men het omzetten van productiemiddelen input in producten output , waardoor een bedrijf beter in de behoeften van de consument kan voorzien.

De bedrijfshuishoudingen worden gesplitst in overheidsbedrijven en ondernemingen. Overheidsbedrijven voldoen in het algemeen niet aan deze twee kenmerken. In een omzettingsproces worden productiemiddelen omgevormd tot eind producten. Dit omzettingsproces bestaat uit goederenstromen zie hfst. Heezen : bepaalde goederen productiemiddelen worden omgezet in andere goederen eindproducten. Het omzettingsproces kan gezien worden als een opeenvolging van ingaande en uitgaande goederenstromen.

Het omzettingsproces is het hart van de activiteiten van de organisatie en wordt ook wel het primaire proces genoemd. Geldstromen die uitsluitend ontstaan door het primaire proces, noemen we primaire geldstromen.

De financiering van een onderneming wordt gevormd uit eigen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt door verstrekkers ter beschikking gesteld, waarbij deze verstrekkers dividend ontvangen. Het dividend kan men zien als beloning voor het beschikbaar stellen van het vermogen. De beloning voor het beschikbaar stellen van vreemd vermogen noemt men interest. Een bedrijfskolom bestaat uit elkaar opvolgende bedrijfstakken, of in andere woorden, een keten van bedrijven.

Een bedrijfstak kan men dus zien als een schakel in de bedrijfskolom. Het begrip markt komt in twee vormen voor: Abstracte markt; Een abstracte markt is het geheel van de vraag naar en het aanbod van een bepaald handelswaar, waaruit een prijs van een goed tot stand komt huizenmarkt.

Concrete markt; Een concrete markt is de plek waar de aanbieders van en de vragers naar bepaalde handelswaar elkaar ontmoeten en transacties afsluiten groentemarkt. Deze doelstellingen kunnen onnauwkeurig met of zonder missie , of vrij nauwkeurig zijn beschreven. Om de doelstellingen in de praktijk toe te passen, moeten deze vertaald worden in een strategie.

De strategie is een uitwerking van de doelstellingen, die nog concreter wordt als ze vertaald wordt in operationele doelen.

Deze operationele doelen dienen als leidraad voor het dagelijks handelen binnen organisaties. Op basis van deze operationele doelen kan het management een ondernemingsplan opstellen.

Monopolistische concurrentie; Hierbij bieden veel aanbieders ieder een vergelijkbaar, maar net iets afwijkend product aan bedrijven van waspoeder, frisdranken en kleding. Oligopolie; Bij een oligopolie zijn er enkele grote bedrijven die het merendeel van de markt in handen hebben oliemaatschappijen en banken. Volledige mededinging volkomen concurrentie. Als er op een markt veel aanbieders en veel vragers zijn, spreekt men van een volledige mededinging vermogensmarkt en de markten waarop agrarische producten worden verhandeld.

De gekozen rechtsvorm is ook belangrijk voor de relaties van de onderneming en heeft ook invloed op de mogelijkheden om eigen en vreemd vermogen aan te trekken.

Heezen, voor de eigenschappen van alle ondernemingsvormen: Eenmanszaak; Maatschap; Vennootschap onder firma vof ; Commanditaire vennootschap cv ; Naamloze vennootschap nv ; Besloten vennootschap bv ; Vereniging; Stichting.

Deze ondernemingsvormen worden persoonlijke ondernemingsvormen genoemd. De laatste vier ondernemingsvormen zijn rechtspersonen. De rechten en verplichtingen die zijn gemaakt door de onderneming, hebben geen invloed op de aansprakelijkheid van de eigenaren. Ze worden onpersoonlijke ondernemingsvormen genoemd. Er worden twee soorten belastingen besproken: Vennootschapsbelasting; Ondernemingen met de rechtsvorm van nv, bv en andere rechtspersonen zoals de stichting en vereniging voor zover deze laatste twee een onderneming drijven betalen vennootschapsbelasting over de belastbare winst, zie tabel Om de te betalen inkomstenbelasting vast te stellen box 1 , wordt het belastbare inkomen in schijven verdeeld, zie tabel van hfst.

Het ondernemingsplan is voor de ondernemer een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van zijn beleid. Het bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: - Brancheonderzoek - Omgevingsanalyse - Marketingmix en bedrijfsformule - Omzetprognose Investeringsbegroting; De productiemiddelen activa die de onderneming nodig heeft om de activiteiten uit te kunnen voeren, worden opgenomen in de investeringsbegroting.

Personeelsplan; Welke taken er vervuld moeten worden en hoe deze taken worden verdeeld onder de medewerkers, wordt beschreven in het personeelsplan. Financieringsplan; In het financieringsplan geeft men weer hoe groot de vermogensbehoefte is en op welke wijze de ondernemer denkt in die vermogensbehoefte te voorzien.

Resultatenbegroting; De begrote eindbalans. Met andere woorden, er wordt geen winst gemaakt, maar ook geen verlies geleden. Om van kosten te kunnen spreken, moet er aan twee eisen worden voldaan: Het verbruik van de productiemiddelen moet doelmatig zijn; De gelduitgaven moeten verband houden met het gebruik van productiemiddelen aflossingen van leningen en betaling van btw leiden niet tot kosten.

Volgens het realisatieprincipe wordt de opbrengst van een verkoopovereenkomst toegerekend aan de periode waarin de handelswaar wordt verkocht, ook al vindt de betaling later plaats. De hoeveelheid berekent men op basis van recepten of tijdmeting. De prijs kan op verschillende manieren berekend worden: Opbrengstwaarde; De prijs die ontvangen zou worden als het productiemiddel zou worden verkocht afhankelijk van de kosten.

Vervangingswaarde; De prijs die betaald zou moeten worden als de productiemiddelen aangeschaft zouden worden afhankelijk van de gemaakte kosten ; Historische uitgaafprijs; De prijs die betaald is bij de aankoop van het productiemiddel.

Men kan uitgaan van: De doelmatigheid van de geofferde waarde; - Verspilling De wijze waarop de hoogte van de kosten reageert op een verandering in de dienstverlening of productieomvang; - Variabele kosten - Vaste kosten De relatie tussen het ontstaan van de kosten en een bepaald product; - Directe kosten - Indirecte kosten De verdeling van de kosten naar de functie binnen het bedrijf waarvoor de kosten worden gemaakt; - Productiekosten - Verkoopkosten - Huisvestingskosten De aard van de productiemiddelen.

De kosten die voor een bepaalde productie onvermijdelijk zijn, noemt men toegestane kosten ook wel standaardkosten genoemd. Door deze te vergelijken met de werkelijke kosten is het mogelijk de verschillen tussen beide vast te stellen.

Er bestaat ook nog een andere kostenindeling, deze gaat uit van de productiemiddelen waarmee de kosten verband houden. Een duurzaam productiemiddel kan men zien als een voorraad prestaties voorraad werkeenheden.

De kosten in verband met het gebruikmaken van een dpm worden gebruikt om de kostprijs van een product te bepalen. De kosten van het dpm berekent men per werkeenheid en bestaan uit: - Complementaire kosten; Om een dpm te kunnen gebruiken, moeten er naast de kosten van het dpm zelf nog aanvullende kosten worden gemaakt.

Dit noemt men de complementaire kosten. In het algemeen geldt dat de complementaire kosten stijgen als het dpm ouder wordt. Men berekent deze al vanaf het begin van de levensduur van het dpm. Voor de berekening van de kosten per werkeenheid verdeelt men de totale waardedaling van het dpm over de totale productieomvang tijdens zijn levensduur. Er zijn verschillende methoden om het bedrag aan jaarlijkse afschrijving te bepalen.

Deze methoden kan men onderverdelen in: Afschrijvingsmethoden waarbij we de vermogenskosten apart berekenen, nadat de afschrijvingen zijn vastgesteld. Kenmerken van deze afschrijvingsmethoden zijn: de afschrijvingen hebben een vast percentage van de boekwaarde en er wordt een vast percentage van de aanschafwaarde gebruikt.

Afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde; Bij deze methode schrijft men een vast bedrag per jaar af. Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde; Deze afschrijvingsmethode heeft als gevolg dat de afschrijvingen aan het begin van de economische levensduur hoger zijn dan aan het einde van de economische levensduur. Onder bedrijfsdrukte verstaan we de mate waarin een organisatie onderdeel gebruikmaakt van de beschikbare capaciteit.

Bij een productieafdeling wordt de bedrijfsdrukte ook wel de productieomvang genoemd en bij de verkoopafdeling de verkoopomvang. De variabele kosten kan men verdelen in: Proportioneel variabele kosten; Men spreekt van proportioneel variabele kosten als de kosten recht evenredig veranderen met de verandering in de bedrijfsdrukte. De variabele kosten per eenheid product zullen gelijk blijven, de productieomvang heeft hier geen invloed op. Degressief stijgende variabele kosten; Bij degressief stijgende variabele kosten veranderen de kosten minder dan evenredig als gevolg van een verandering in de bedrijfsdrukte.

De productieomvang heeft hier wel invloed op. Als de productieomvang toeneemt, zullen de kosten per eenheid product afnemen. Progressief stijgende variabele kosten; Bij progressief stijgende variabele kosten veranderen de kosten meer dan evenredig als gevolg van een verandering in de bedrijfsdrukte. De productieomvang heeft ook hier invloed op.

Als de productieomvang toeneemt, zullen de kosten per eenheid product toenemen. Trapsgewijs variabele kosten; Het is mogelijk dat de variabele kosten trapsgewijs met kleine sprongen veranderen.

Vaste kosten zijn kosten die niet veranderen als een bedrijf meer of minder activiteiten uitvoert. Gemengde kosten zijn kosten die voor een deel uit vaste kosten en voor een deel uit variabele kosten bestaan.

IEC 60062 PDF

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties geeft studenten inzicht in de context van bedrijfseconomische vraagstukken die een rol spelen bij het besturen van organisaties, aan de hand van werkelijke gegevens van bestaande ondernemingen. Het opgavenboek bevat standaardopdrachten met een oplopende moeilijkheidsgraad en de uitwerkingen. De stof is voorzien van een groot aantal voorbeelden. Op de bijbehorende website staan opgaven en casussen die specifiek gaan over de verschillende dienstensectoren. Deze herziene, zevende editie van het opgavenboek is uiteraard volledig aangepast aan het geactualiseerde hoofdboek. Bij dit studieboek hoort een rijke digitale leeromgeving, Prepzone.

ESCAMBRAY LA GUERRA OLVIDADA PDF

Standaardwerk op het gebied van bedrijfseconomie; zeer toegankelijk door de praktische opzet; uitgebreide online leeromgeving. Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties behandelt verschillende bedrijfseconomische vraagstukken — zoals het maken van een liquiditeitsbalans — aan de hand van werkelijke gegevens van bestaande ondernemingen. De vele nieuwe praktische casussen en voorbeelden in deze zevende editie komen onder andere uit de ICT- en zorgsector, de adviseringsbranche en de hightechindustrie. Ook bevat deze editie meer opgaven, met een oplopende moeilijkheidsgraad. Dit standaardwerk is praktisch van opzet, de nadruk ligt op het verkrijgen van inzichten en het stellen van vragen die van belang zijn bij het besturen van organisaties.

FACILITIES DESIGN HERAGU PDF

.

FUN NAGRAJ PDF

.

Related Articles