SFANTUL IOAN DE KRONSTADT VIATA MEA IN HRISTOS PDF

Izdanie A. Stupina, Moskva, Buzila, Boris trad. Am invitat cdtecevadin mareastiinti a cunoasterii de Ei sine Eia cdilor pe carene putem apropiade Tine; intr-un cuv6nt.

Author:Gazil Bagrel
Country:Albania
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):9 May 2010
Pages:200
PDF File Size:1.6 Mb
ePub File Size:1.37 Mb
ISBN:931-6-37945-532-1
Downloads:54353
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NacageIzdanie A. Stupina, Moskva, Buzila, Boris trad. Am invitat cdtecevadin mareastiinti a cunoasterii de Ei sine Eia cdilor pe carene putem apropiade Tine; intr-un cuv6nt. Am o mullime de cIrti, pe tot felul de subiecte, citescsi le recitesc, nu md sale dar tur cu ele. Mai jinduiesccu duhuldupi cunoastere, inima meanu-siafli incl multumire,nu inceteazisI flim0nzeasci,toatecunostintele agonisite mincu tea nu i-au adusinci deplina,fericita,mullumire de sine.

Situra-se-va, oare, vreodati? Situra-se-va,,,c0nd va arita slavaTa" Psalmul16, l5 ; pdnd se atunci insi, nu mi voi sdtura. Cuviintat-a Mdntuitorul: ,,Oricinebea din apa ceaa cunoasterii aceasta lume;ti va insetaiarlgi. Dar cel ce va beadin apa pe carei-o voi da Eu nu va insetain veac,cici apape carei-o voi claEu se va facein el izvor de api curgitoarespreviala vesnici" Ioan4.

Eu voi rdmdne nemuritor muri, dar voi vorbi pi dupi moartea mea. Cdtecuvintenemuritoare viazi printre oameni,cele pe carele-aullsatdupi ei morlii, de multl vremedugidintre noi, cuvinte care continul si trliasci, uneori pe buzeleunui intreg popor! Citi vitalitatecuprindein sine cuvdntul,fie acestaqi omenesc! Cu at6t mai virtos cuvdntullui Dumnezeu;el trdiegte veac in veac si rimene lnereu din viu si lucritor. Cad intr-o stricicioase exprimAnd prin aceasta esenta imens[ greseallmai cu seamicei ce in timpul Dumnezeiestilor slujbesaual ruglciunii de-acasd lasd gdndurilesI se indeplrteze.

Acestiajignesc in cel mai inalt grad Divinitatea,Cea in care se cuvine sd ne steaatintiti mintea. T a ce folosescpostul si pociinta? Pentruce ne strlduirn sI le facem? I-lEle ne pot curdlade picate,ne dau liniqtesufleteasci, pot duce ne ne la unireacu Dumnezeu, dobdndirea constiintei fii ai lui Dumnezeu, de la postul ;i dau indrlznire inainteaDomnului. Iat[ deci ci avem de ce sI linem de ce s[ ne spovedim inima curatd! Cali dintre noi oare L-ar puteachema pe Dumnezeu, Tati ceresc,zicdnd-Icu indrdznirefir[ de os0nd[ Tatdl nostru!

Oare nu se intAmpll tocmai altminteri: din inimile noastrenu se inalli glas de fii, fiindci sunt inibusite de deserticiunileacesteilumi, nu se pot dezlega de lucrurile si desfitlrile ei? Cerescul de Tat[ nu esteoaredeparte inimile noastre? Oarenu s-arcuveni si ni-L inchipuim mai degrabl pe Dutnnezeu ca pe Cel ce ar trebuis[ ne pedepseasc[, deoarece L-am pirlsit, duc6ndu-ne intr-o tari indepirl-ard? Aqa ar trebui s[ fie, fiindcl toti meritlm dreapta-l mAniesi pedeaps[pentrupicatele noastre, cu totul rninunatesteci El se dar aratl fati de noi indelung-rlbditor, ci nu ne taie.

Si ne grabim cu poclintl si cu lacrimi a-L ruga si ne fie milostiv. Sd ne regisim pe noi intine,si ne privim cu asprime necuinima gi s[-i descoperim ri1ia, din pricina multor gunoaiecare nu lasd sd intre in ea darul dumnezeiesc;si recunoastem suntemmorti cu duhul.

Si piari din mine toati riutatea,umple-se cea inima mea de mireasma bunl a neriut[1ii. Nimeni dintre cei legali de riutate sd nu cutezea se apropiade altarul Dumnezeului iubirii. I tuncicAndne rugim secadesdne ludm in stlpinire inima;i s-oinlLtoarcem spreDomnul. Sd facemca si nu fie rece,vicleand,preflcutI, fdtarnicX. Altminteri ce folos ar mai avearugiciuneanoastrl. P6rea-ne-va bine oare sd-L auzim pe Domnul rostind cu mdnie: ,,poporul acesta cinsteqte buzele,dar inima lor estedeparte Mine" Matei 15, M[ cu de 8?

Sdnu st[m in bisericl sllblnogili cu duhul, sdfim fiecarecu duh arzdror, lucr0ndDomnului. Chiar qi oameniipun pufin prel pe serviciilefdcutecu riceali, in virtutea obisnuintei. Iar Dumnezeuvrea de la noi tocmai inima: ,,DI-mi, fiule, mie inima ta" Pilde 23, Fiindcdnimic nu estemai de pre! Tineli minte c[, atuncicAnd vi rugafi, stafi in fala lui Dumnezeu,Cel ce cuprindeintreagarafiune.

De aceeaqi rugiciunea voastri trebuie s[ fle toati, ca si spunemasa,duh si ratiune. Deseoriaud in biserici cum cdntdMaica lui DumnezeuaceaminunatdcAntare Sa. Aud, iati, qi cintarea lui Moise, si a a lui Zahana,tatdl inaintemergdtorului, Anei, mama proorocului Samuil, lui cdntarea celor trei tineri, cdntarea Mariami.

Dar slujbele divine? Dar Tainele? Dar sfintele rdnduieli? Al clrui duh lucreazdin ele, aducdnd urnilinli in inimile noastre? Iatd, daci vreli, dovada c[ sufletul omului nu moare. Luati aminte cum aceEtioameni,care, si dupd ce au murit, ne indrumS,de Au dincolo de moarte,vietile noastre. Ceea ce este aerulpentrucorp, aceea esteDuhul lui Dumnezeupentrusuflet. Aerul inchipuie,intr-unfel, Duhul lui Dumnezeu. Ca sd intelegelimai bine aceasta, inchipuiti-vi un tat[ drept,sever,careisi iubestefamilia, carecautd prin toatemijloacelesi-qi creascicopiii cinstili gi cu deprinderialeseEicare doregte le rlspliteasci bunapurtarecu bog[tiile salecelemai mari, pregdsI si tite anumepentruei cu imensestrddanii.

Cici fiecarepdcatinseamni- luati aminte- moafiepentrusuflet Iacov 1, 5 si celelalte ,fiindcl ucidesufletul, facerobi diavolului. Ferili-vi, din toatl inima,de tot picatul. Hristos mi tine in viati, El estecruceaqi linisteamea. De aceeasi numim inspiratietoategdndurileluminoasedespreun lucru sau altul.

Gandireanoastri decurgenecontenitin condiliile existentei unui Duh g0nditornem[rginit. Iat[ de ce spunApostolii:. Bag[ de seamd, gdndul,si chiar cuv0ntul inspiralia ne vin din afari. Atunci insl cdnd ne aflim intr-o stareobiqnuitl, toategdndurileluminoasene vin de la ingerul plzitor si de la Duhul lui Dumnezeu.

Cum trebuie sI se poarte crestinul? Durnnezeu insuqi ,,esteCel ce Iucreazl in noi" Filipeni 2. Tot ce existi in lume ni se arati a sta sub imperiul raliunii, atetin ceeace priveqtemodul generalin careestealcituiti lumea vdzurd,, si in particular:pe pdmAnt, mi;careasi in existenta cAt gloin bului pdmdntesc, modul cum suntdistribuite in stihiile,cele ale luminii, aerului, apei, pimAntului, focului in manifestirile saleascunse , celelaltestihii aflAndu-se dispersate toatevietuitoarele, in cAteexisti: in pisiri, in pesti, in gadini, in fiare gi in oameni.

Intr-un cuv0nt,vedempretutindenidomniaraliunii, p0nl si in pietrelecele neinsuflelitesi in firele de nisip. Atunci veti fi prieteniioamenilor. VrijmaEul tocmai cltre aceasta tul, cu toateTainele sacramentele striduieste,s[ ni se stingi in inimi flac[ra credinfei,sI dim uitirii adevlrudoar cu numele,iar cu Aga se explici de ce existi cres,tini rile creqtinismului. Cl I nu v[ treaci prin minte cd credintanu ne-araduceroadesi noud. Noi suntem din milele lui Dumnezeuin primul rAnd si mai mult cei ce dobdndimfolos decAt toti, si stim, din experienti,ce inseamnipentrunoi Domnul, cu Tainele Sa Sale,Preacurata Maici si sfintii S[i.

De pildl, atunci c0nd ne imp[rtigim Domnului simfim adecu de-viati-f[cltoarele Taine ale Trupului si SAngelui seaasupranoastri in;ine puterealor de viali f[cltoare, cerestiledaruri, de paceqi bucurieintru Duhul SfAnt. Tot noi suntemaceiacare inima noastr[ la fiecaredumnezeiasci putereil dumnezeiasca nepltrunsa.

Ea estepriedezn[dejdea, cunoscind tena gi binef[citoarea noastr[. Aceastao spunemcu sinceritate, tot adevirul si toatdputereacuvintelornoastre. De ce nu intelegi te macinl;i iti omoardsufletulqi nu Ate impiedicdamlriciunile care pofi gisi mijloacelede a le inlitura lipsindu-tede ajutorul Domnului.

Cine a inscris in inimile oamenilorlegeaconqtiinlei,cea care lucreazdin noi intru rdsplitireabinelui si osAndirea riului? Dumnezeule Atotputernic,preainteleptgi Atotbun! Tu lii mereu mdna Ta ocrotitoareasupra mea,plcitosul, si nu existi clipl in carebunitateaTa s[ m[ fi pirisitl Firn[ sd-Ti pot siruta mereu.

De ce-artrebui oare si caut undeva departesemnelebunitdtii. Mi bucurnespus le pot gisi, mai evidentca oriunde, mine incd in sumi. Eu suntun miracolal bunitilii lui Dumnezeu, intelepciunii atotal gi puternicieiSale.

Eu cuprind in mine in mic un intreg univers. Sufletul meu esteo expresie lumii nevlzute,trupul,o expresie lumii vizute. Careestescopulvietii noastre pdmAnt? De aceeacantim: ,,odihnegte, Doamne,sufletul adormitului robului Tdu". Rrposalii noqtri, cei ce s-au s[varsit creqtineqte, r[spund chemirii Domnuluisi isi gisescodihna. Atunci de ce s[ ne intrist[m? Li se ceresi aibi in fiece momentochi treazgi limpede cu pentrua line sub supraveghere toategdndurilecaretrec prin suflet qi carear puteaveni de la cel viclean,ca s[ le poati respinge.

Inima aceloratrebuiesd fie niereupltruns[ de credinld arzdtoare, smerenie dragoste. Apoi, tot riul, de carenu se vor putea izbravi curand,oricdte lacrimi ar virsa. IatI de ce nu trebuie si-ti laqi inima si se riceascl; mai cu seam[ in timpul rug[ciunii cauti sd te lii deoparte orice cu chip de nepisarea rece.

Seintdmpli adesea buzeles[ seroage,dar inicea ca ma sdfie cuprinsi de vicleani pufini credinli, sauchiar de necredint5.

Roagd-teqi fii tare! Cici rdu i1i va fi dac[ in timpul ruglciunii inima va sldbi in credinti, nerimAndnd statornicd ea. Atunci nici sdnu-ti treac[ prin minte c[ vei primi de la Dumin nezeu ce-aicerut,indoindu-te 1ise va da,fiindci L-ai jignit pe Dumnezeu; ci iar Dunrnezeu lipse;te de dar pe cel ce ii aducejignire. Si nu gdndeascd omul acelacI va lua cevade la Dumnezeu. Birbatul indoielniceste nestatornic toate cdile sale" lacov 1, Inima care se indoiesteci in Dumnezeu puteada ceeace cereisi prirneste i-ar pedeapsa, simtechinuise ti si apisati de indoiali.

Si nu-L mdnii pe atotputernicul Dumnezeu nici cu o umbri de indoiall, mai cu seamlatuncicdndstii ci ai simtit nu o dati asuprd-ti atotputernicia indoialaestehul6impotrivalui Dumnezeu, minLui. Teme-teqi fereqte-te ea de ca de un sarpeveninos- saumai bine zis, n-o lua in seami, nu-i da nici cea mai mici atentie. El ,,cheamd. Fiindc[ Dumnezeuar putea facepentrumine chiar qi ceeace, dupi minteamea.

Nenorocireavine insd de-acolode undein credintanoastri se amestecd iudecati o ll mioapa,care,asemenea unui pdianjen,prinde adevdrulin plasarafionamentelor, concluziilor si analogiilor sale.

EL LLENGUATGE SECRET DE LES FLORS PDF

Sfântul Ioan de Kronstadt - Viaţa mea în Hristos

Follow Dumnezeu este Iubire on WordPress. Sufletul nostru este o particica din El iar stradania de o viata trebuie sa fie aceea de a nu Il pierde , de a-L avea mereu langa noi. El este Calea , Adevarul si Viata , dar este si Iubire in sensul cel mai inalt , mai inaltator in nemarginirea ei. Fara Dumnezeu orizontul cunoasterii noastre ar ramane foarte limitat iar sufletul nostru s-ar "pipernici" de tot , ca sa folosesc un cuvant intrebuintat in scrierile sale de Sfantul Ardealului , Parintele Arsenie Boca.

EINHELL FA-G 2601 PDF

Etichetă: Viaţa mea în Hristos

.

CATALOG JOLIDON 2012 PDF

.

Related Articles